ΓΕΝΙΚΑ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης με εμπορικό τίτλο “ ASCENT IKE”, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 532701000 (αναφερόμενη εφεξής ως Επιχείρηση) που δραστηριοποιείται στην διοργάνωση συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων, εκδόσεων και διαδικτυακών υπηρεσιών. Η Επιχείρηση μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος(εφεξής αναφερόμενου ως Ιστοσελίδα ) διεκπεραιώνει την διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις επιστημονικής εκδηλώσεις ( συνέδρια ) που αναλαμβάνει.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες γενικοί όροι διέπουν την χρήση της Ιστοσελίδας και των πωλήσεων μέσω αυτής.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους εμπορικούς νόμους.
Σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους, χρήστης/επισκέπτης/πελάτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται ή και κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλείται να μην επισκεφθεί την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης.
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταπώληση, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Επιχείρησης.
Η Επιχείρηση είναι δικαιούχος των σημάτων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και προστατεύεται από τη χρήση τους από τρίτους.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές και κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων αυτών έχει παρθεί.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του ή διόρθωσης δεδομένων και πληροφοριών και τροποποίησης των ως άνω στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συναινούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτής. Η αγορά υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης επιτρέπεται μόνο από χρήστες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται στον χρήστη να επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και στον διακομιστή της με σκοπό να μεταφέρει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμα χρήσης της παρούσης Ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το ελληνικό δίκαιο διέπει τις συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές κατά την διεκπεραίωση μιας συναλλαγής, η Επιχείρηση και ο χρήστης/πελάτης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν μια φιλική, εξωδικαστική λύση. Αν αυτό δεν αποδειχθεί δυνατό τότε αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια των γενικών όρων χρήσης οι παρακάτω όροι διέπουν τις πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης. Προχωρώντας σε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης αποδέχεται τους όρους πώλησης και δεσμεύεται από αυτούς. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλείται να μην προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντος.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με το είδος και το περιεχόμενο των υπηρεσιών/προιόντων που προσφέρει. Οι πληροφορίες προέρχονται από τα εγκεκριμένα επιστημονικά προγράμματα των επιστημονικών φορέων που έχουν αναθέσει στην Επιχείρηση την οργάνωση κάθε εκδήλωσης.. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη λανθασμένη πληροφορία η οποία προέρχεται από τα εκάστοτε επιστημονικά προγράμματα. Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών αναγράφονται σε ευρώ. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος οποιαδήποτε στιγμή.
Όλες οι τιμές αναγράφονται με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης μπορεί να δηλώσει την συμμετοχή του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης. Ο πελάτης οφείλει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στην φόρμα συμμετοχής. Η καταχώρηση της συμμετοχής συνεπάγεται για τον πελάτη την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης στο σύνολο τους. Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της συμμετοχής του μέσω των διαδικασιών που ορίζονται σε κάθε εκδήλωση ξεχωριστά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ισχύουσα πολιτική ακύρωσης συμμετοχής περιγράφεται στους όρους συμμετοχής που συνοδεύουν την κάθε επιστημονική διοργάνωση ξεχωριστά και αναφέρονται σαφώς στο πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεων της σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται οι απεργίες, διαδηλώσεις, ταραχές, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, εχθροπραξίες, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες, επιδημίες, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες ή άλλη φυσική καταστροφή κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για απώλειες, τεχνικά προβλήματα και φθορές κάθε είδους που θα προκληθούν στον χρήστη κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο του όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), “όπως ακριβώς έχουν”, όπως αυτό παραλαμβάνεται από τους καλλιτέχνες/κατασκευαστές. Εφόσον η Επιχείρηση έχει θέσει υπόψη των χρηστών/πελατών τα ανωτέρω, που αποτελούν βασικούς όρους για τη συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλώνει ότι δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί πελάτης ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τις πληροφορίες των προϊόντων, με την ένδειξη διαθεσιμότητας, με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων/υπηρεσιών ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Τελευταία ενημέρωση 04/09/2023