Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών

Νέα ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2019

(σας ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση της προθεσμίας)

e-mail: sioran@ascentltd.gr (για την αποστολή των εργασιών)