Η υψηλή εξειδίκευση των στελεχών μας, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η μακροχρόνια εμπειρία, το κύρος των πελατών μας και το σύνολο των έργων που έχουν ολοκληρωθεί με άριστη αξιολόγηση, εγγυώνται την επι- τυχία κάθε μελλοντικής δράσης.

ASCENT από το 1988 …

 • Συνέδρια, Incentives, Meetings, Business events, Social events.

 

 • Δημιουργία και υποστήριξη διαδικτυακών ενημερωτικών

  και εκπαιδευτικών πλατφορμών.

 • Παραγωγή μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού για διαδικτυακή εκπαίδευση.
 • Γραμματειακή υποστήριξη Ιατρικών Εταιρειών.
 • Ιατρικές επιστημονικές εκδόσεις.
 • Καλλιτεχνικές εκδόσεις (δημιουργικά, επιμέλεια, παραγωγή, διακίνηση).
shutterstock_1107604424
Ascent-office

Συνέδρια

Incentives, Meetings, Business events, Social events

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των εργασιών που απαιτούν- ται για την επιτυχή διοργάνωση κάθε εκδήλωσης.

 • Γραμματειακή κάλυψη

 • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων πριν κατά την διάρκεια

  και μετά την εκδήλωση

 • Κατάρτιση οικονομικού προϋπολογισμού

 • Δημοσιοποίηση

 • Οργάνωση εμπορικής εκθέσεως

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πωλήσεων – διαχείριση χορηγιών

• Ταξιδιωτικές υπηρεσίες
• Social Events – oργάνωση και υλοποίηση
• Επιμέλεια και παραγωγή εντύπων
• Οπτικοακουστική κάλυψη
• Οικονομικός απολογισμός – επιμέλεια εισπράξεων

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον γραμματειακό τομέα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας των συνεδρίων διότι η πολυετής εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι η οργανωτική επιτυχία ενός συνεδρίου βασίζεται κατά το μεγα- λύτερο ποσοστό στην άρτια προετοιμασία του.

Η τήρηση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του γεγονότος αποτελεί σημαντικό μέλημα μας καθώς και η πα- ροχή υψηλών γραμματειακών υπηρεσιών κατά την διάρκεια της τέλεσής του. Δική σας «έννοια» είναι η εκπόνηση του επιστημονικού προγράμματος και η υψηλή εποπτεία των οργανωτικών διαδικασιών.

Όλα τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά…

Διαδικτυακές εφαρμογές

Από το 2008 η ASCENT δραστηριοποιείται στον διαδικτυακό χώρο.

Προτείνουμε, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε τεχνικά ολοκλη- ρωμένες διαδικτυακές εφαρμογές:
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών (real time ή on demand)
• Παραγωγή εκπαιδευτικών θεμάτων (virtual studio, λήψεις, μοντάζ, etc.) • Real time Webinars και εκπαιδεύσεις

• Διαδικτυακά Συνέδρια και live streaming εκδηλώσεων

• Γραμματειακή υποστήριξη διαδικτυακών συνεδρίων (διαδικτυακή επι- κοινωνία, εγγραφές, πληροφοριακό υλικό, πιστοποιητικά παρακολούθη- σης, εγκρίσεις φορέων, κ.ά )

• Ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης (φαρμάκων/πληροφοριών κλπ) • Σχεδιασμός και ανάπτυξη apps για Adroid & iOS
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη calculators ιατρικών παραμέτρων

Η έμπειρη ομάδα των συνεργατών υπόσχεται άρτια αποτελέσματα.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Εξαμηνιαίος οδηγός παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών στον χώρο των ερ- γαστηρίων Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

• Εκδίδεται ανελλιπώς από το 1991 σε 3000 αντίτυπα. Διανέμονται με courier σε:

α) όλα τα εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας
β) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια
γ) Γιατρούς Βιοπαθολόγους ελευθεροεπαγγελματίες και νοσοκομειακούς

Αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 1500 επιλεγμένες διευθύνσεις.
Η έκδοση περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
1. Διαφημιστικές σελίδες για την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών. 2. Σελίδες αναλυτικής παρουσίασης προϊόντων.
3. Ευρετήρια Προϊόντων για την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

4. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, τμήμα στο οποίο οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν το εταιρικό τους προφίλ η κάποια νέα συνεργασία.

5. Ευρετήριο Αντιπροσωπειών, το πιο αξιόπιστο του χώρου.
6. Ευρετήριο Αντιπροσωπειών ανά Εταιρεία.
7. Ευρετήριο Εταιρειών, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
• Υποστηρίζεται διαδικτυακά από τον ιστότοπο www.ergastiriakos.gr όπου

αναρτάται κάθε νέο τεύχος σε μορφή διαδραστικού pdf* και διατηρείται αρ- χείο προηγούμενων τευχών. Ο ιστότοπος www.ergastiriakos.gr είναι ευρέως γνωστός στους Βιοπαθολόγους και δέχεται περισσότερες από 500 μοναδικές επισκέψεις τον μήνα.